HR školení

ROMAN DROBŇÁK

Roman Drobňák, vede tým Reward & Payroll (alternativně jenom „tým odměňování“) v jedné z největších českých bank. Roman vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Má za sebou 15 let zkušeností z bankovnictví. Po studiích pracoval 6 let ve finančním controllingu  a od roku 2007 se věnuje oblasti odměňování. Kromě tři bankovních domů působil taky ve výrobní společnosti v automobilovém průmyslu, kde zastával déle než 3 roky pozici Senior Manager Compensation & Benefits and Global Mobility.

Školení Romana Drobňáka

Řízení pracovního výkonu (Performance Management)

 • Přístupy k řízení výkonu
 • Výkon, kompetence a potenciál. Měření behaviorálních parametrů výkonnosti
 • Gaussova křivka a nucená distribuce. Plusy a mínusy
 • Provázání hodnocení a odměňování
 • Technické řešení workflow pro performance management

Odměňovací systémy

 • Total Reward Approach – složky odměňování
 • Base Salary Management – řízení základních mezd
 • Meritokratický přístup vs. budget stretch
 • Zaměstnanecké výhody. Srovnání typických benefitů z pohledu nákladů a výhodnosti pro zaměstnance. Daňové aspekty zaměstnaneckých výhod
 • Flexibilní systémy benefitů – cafeterie
 • Dlouhodobé pobídky, jejich potenciál a omezení

Variabilní schémata odměňování v praxi

 • Obecně k variabilnímu odměňování
 • Bonusové systémy, jejich přednosti a nevýhody
 • Manažerské korekce vs. formula-based stanovení
 • Incentiva – krátkodobé odměňování na základě prodejních výsledků
 • Krátkodobé odměňovací systémy procesních týmů na základě KPIs
 • Technická podpora variabilních systémů oceněn

Hodnocení velikosti pracovních pozic

 • Benchmarking odměňování
 • Dva přístupy k hodnocení pracovních pozic – matching a grading
 • Dostupné informace o vývoji mezd na trhu
 • Vytvoření srovnávací báze – peer group

HR Controlling

 • Aplikace Balance Scorecard pro HR management
 • HR ROI
 • Měření HR procesů od nábor až po outplacement

Optimalizace struktury personálních nákladů

 • Potenciál optimalizace nákladů souvisejících se zaměstnanci
 • Restrukturalizace a reorganizace
 • Pracovně-právní aspekty změn v organizaci
 • Řízení projektů v oblasti optimalizace nákladů spojených se zaměstnanci

Ekonomické školení

JIŘÍ STROUHAL

Jiří Strouhal je profesorem na Katedře financí a účetnictví ŠAVŠ, a dále je presidentem Asociace profesních účetních ČR. Ve své konsultační činnosti se zaměřuje na oblast účetního výkaznictví, analýzy finanční výkonnosti a účtování a oceňování cenných papírů a derivátů. Je autorem více než 30 odborných knih z oblasti financí a účetnictví, je hlavním autorem knihy MERITUM Účetnictví podnikatelů z vydavatelství Wolters Kluwer ČR.

Školení Jiřího Strouhala

Účetní závěrka

 • Uzávěrkové operace
  • Inventarizace majetku a závazků
  • Identifikace znehodnocení majetku
  • Přecenění aktiv a dluhů
  • Kursové rozdíly
  • Rezervy
  • Stanovení splatné a odložené daně
 • Sestavení účetní závěrky
  • Rozvaha
  • Výkaz zisku a ztráty
  • Přehled o peněžních tocích
  • Přehled změn vlastního kapitálu
  • Vypovídací schopnost přílohy
 • Praktický příklad na sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty
 • Nový Zákon o účetnictví – hlavní informace

Kurs sestává z řešení celé řady praktických příkladů, proto je nutné mít s sebou kalkulačku.

Finanční analýza na bázi účetních výkazů

 • Informační zdroje pro finanční analýzu; uživatelé finanční analýzy
 • Vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty
 • Poměrové ukazatele
  • analýza rentability
  • analýza likvidity
  • analýza aktivity
  • analýza zadluženosti
 • Rozdílové ukazatele (čistý pracovní kapitál, obratový cyklus peněz, EVA)
 • Pyramidové rozklady
 • Bankrotní a bonitní modely
 • Benchmarking
 • Praktický příklad na zpracování finanční analýzy v prostředí MS Excel

Hlavním výstupem tohoto semináře je zpracování template na finanční analýzu. Proto je nezbytné, aby s sebou měli účastníci notebooky s MS Excel 2007 a vyšší.

Základní rozdíly mezi českými účetními pravidly a IFRS

 • Legislativní rámec účetnictví v ČR
 • Hlavní rozdíly v jednotlivých kategoriích
  • Účtování hmotných aktiv (IAS 16/36, IAS 40, IFRS 16)
  • Účtování zásob dle IAS 2
  • Účtování finančních aktiv a finančních dluhů dle IFRS 9
  • Účtování rezerv dle IAS 37
  • Účtování daní dle IAS 12
 • Účetní závěrka dle IFRS
 • Identifikace zisku na akcii dle IAS 33

Kurs sestává z řešení celé řady praktických příkladů, proto je nutné mít s sebou kalkulačku. POZOR – kurs se nevěnuje vzhledem k jeho rozsahu standardu IFRS 15!

Účtování cenných papírů a derivátů

 • Účtování majetkových cenných papírů z pohledu investora a emitenta
 • Účtování dluhových cenných papírů z pohledu investora a emitenta
 • Účtování derivátů k obchodování
 • Základy zajišťovacího účetnictví

Kurs sestává z řešení celé řady praktických příkladů, proto je nutné mít s sebou kalkulačku.