HR školení

ROMAN DROBŇÁK

Roman Drobňák, vede tým Reward & Payroll (alternativně jenom „tým odměňování“) v jedné z největších českých bank. Roman vystudoval Ekonomickou univerzitu v Bratislavě. Má za sebou 15 let zkušeností z bankovnictví. Po studiích pracoval 6 let ve finančním controllingu  a od roku 2007 se věnuje oblasti odměňování. Kromě tři bankovních domů působil taky ve výrobní společnosti v automobilovém průmyslu, kde zastával déle než 3 roky pozici Senior Manager Compensation & Benefits and Global Mobility.

Školení Romana Drobňáka

 • Přístupy k řízení výkonu
 • Výkon, kompetence a potenciál. Měření behaviorálních parametrů výkonnosti
 • Gaussova křivka a nucená distribuce. Plusy a mínusy
 • Provázání hodnocení a odměňování
 • Technické řešení workflow pro performance management
 • Total Reward Approach – složky odměňování
 • Base Salary Management – řízení základních mezd
 • Meritokratický přístup vs. budget stretch
 • Zaměstnanecké výhody. Srovnání typických benefitů z pohledu nákladů a výhodnosti pro zaměstnance. Daňové aspekty zaměstnaneckých výhod
 • Flexibilní systémy benefitů – cafeterie
 • Dlouhodobé pobídky, jejich potenciál a omezení
 • Obecně k variabilnímu odměňování
 • Bonusové systémy, jejich přednosti a nevýhody
 • Manažerské korekce vs. formula-based stanovení
 • Incentiva – krátkodobé odměňování na základě prodejních výsledků
 • Krátkodobé odměňovací systémy procesních týmů na základě KPIs
 • Technická podpora variabilních systémů oceněn
 • Obecně k variabilnímu odměňování
 • Bonusové systémy, jejich přednosti a nevýhody
 • Manažerské korekce vs. formula-based stanovení
 • Incentiva – krátkodobé odměňování na základě prodejních výsledků
 • Krátkodobé odměňovací systémy procesních týmů na základě KPIs
 • Technická podpora variabilních systémů oceněn
 • Benchmarking odměňování
 • Dva přístupy k hodnocení pracovních pozic – matching a grading
 • Dostupné informace o vývoji mezd na trhu
 • Vytvoření srovnávací báze – peer group
 • Aplikace Balance Scorecard pro HR management
 • HR ROI
 • Měření HR procesů od nábor až po outplacement
 • Potenciál optimalizace nákladů souvisejících se zaměstnanci
 • Restrukturalizace a reorganizace
 • Pracovně-právní aspekty změn v organizaci
 • Řízení projektů v oblasti optimalizace nákladů spojených se zaměstnanci

Ekonomické školení

JIŘÍ STROUHAL

Jiří Strouhal je profesorem na Katedře financí a účetnictví ŠAVŠ, a dále je presidentem Asociace profesních účetních ČR. Ve své konsultační činnosti se zaměřuje na oblast účetního výkaznictví, analýzy finanční výkonnosti a účtování a oceňování cenných papírů a derivátů. Je autorem více než 30 odborných knih z oblasti financí a účetnictví, je hlavním autorem knihy MERITUM Účetnictví podnikatelů z vydavatelství Wolters Kluwer ČR.

Školení Jiřího Strouhala

 • Uzávěrkové operace
   • Inventarizace majetku a závazků
   • Identifikace znehodnocení majetku
   • Přecenění aktiv a dluhů
   • Kursové rozdíly
   • Rezervy
   • Stanovení splatné a odložené daně
 • Sestavení účetní závěrky
   • Rozvaha
   • Výkaz zisku a ztráty
   • Přehled o peněžních tocích
   • Přehled změn vlastního kapitálu
   • Vypovídací schopnost přílohy
 • Praktický příklad na sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty
 • Nový Zákon o účetnictví – hlavní informace
 • Informační zdroje pro finanční analýzu; uživatelé finanční analýzy
 • Vertikální a horizontální analýza rozvahy a výkazu zisku a ztráty
 • Poměrové ukazatele
   • analýza rentability
   • analýza likvidity
   • analýza aktivity
   • analýza zadluženosti
 • Rozdílové ukazatele (čistý pracovní kapitál, obratový cyklus peněz, EVA)
 • Pyramidové rozklady
 • Bankrotní a bonitní modely
 • Benchmarking
 • Praktický příklad na zpracování finanční analýzy v prostředí MS Excel
 • Legislativní rámec účetnictví v ČR
 • Hlavní rozdíly v jednotlivých kategoriích
   • Účtování hmotných aktiv (IAS 16/36, IAS 40, IFRS 16)
   • Účtování zásob dle IAS 2
   • Účtování finančních aktiv a finančních dluhů dle IFRS 9
   • Účtování rezerv dle IAS 37
   • Účtování daní dle IAS 12
 • Účetní závěrka dle IFRS
 • Identifikace zisku na akcii dle IAS 33
 • Účtování majetkových cenných papírů z pohledu investora a emitenta
 • Účtování dluhových cenných papírů z pohledu investora a emitenta
 • Účtování derivátů k obchodování
 • Základy zajišťovacího účetnictví